Dataintegritetspolicy

REGISTER- OCH DATASKYDDSBESKRIVNING
Reviderad 5.5.2023

Enligt GDPR är den personuppgiftsansvarige skyldig att informera de registrerade på ett tydligt sätt. Denna beskrivning uppfyller informationsskyldigheten.

Personuppgiftsansvarig Innocas Oy
FO-nummer: 3149990-8
info@innocas.fi

Kontaktuppgifter i frågor som rör registret
Kontakt i första hand via e-post info@innocas.fi

Registrets namn
Innocas Oy:s kundregister

Webbplats relaterad till registret www.innocas.fi

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och grunder för
att upprätthålla registret

Personuppgifterna behandlas för följande ändamål:

 • Att sköta kundrelationer
 • Att berätta om tjänsterna och produkterna
 • Försäljning av tjänster och produkter

Kundregistret upprätthålls på följande grunder: Kundrelationer, t.ex. kontaktuppgifter som erhålls när du köper eller beställer en produkt eller tjänst. För att få orderbekräftelse och automatiska e-postmeddelanden för digitala produkter måste du ange rätt e-postadress när du gör din beställning. Annat samtycke, t.ex. kontaktuppgifter som samlas in via kontaktformuläret på Innocas webbplats, kontaktuppgifter som erhålls när du prenumererar på ett nyhetsbrev eller beställer en gratisprodukt.

Registrets datainnehåll

Kundregistret innehåller för faktura- och e-handelskunders del:

 • E-postadress
 • Beställnings-, fakturerings- och betalningsinformation för hantering av kundrelationer
 • Betalnings- eller kreditkortsuppgifterna för dem som använder Innocas webbutik lagras inte i företagets system, utan förblir i registret hos det företag som ansvarar för betalningens förmedling.

Regelmässiga informationskällor

Informationen i kundregistret erhålls från kunden själv:

 • i början av kundrelationen
 • via telefon, e-post eller meddelande
 • via kontaktformuläret på webbplatsen
 • genom en beställning av en gratisprodukt eller prenumeration på nyhetsbrev som laddas ner från webbplatsen
 • om kunden i annat fall lämnar sina kontaktuppgifter

Uppgifternas mottagare

Uppgifterna i kundregistret behandlas huvudsakligen av Innocas

företagare för nättjänsten. Uppgifterna i registret behandlas inom vissa gränser av företag från vilka Innocas Oy skaffar tjänster som är nödvändiga för kundservice och marknadsföring. Alla dessa företag har för egen del förbundit sig till att uppfylla kraven i GDPR. Företagen är:

 • Visma (betalningsförmedlare för e-handel)
 • Klarna (betalningsförmedlare för e-handel)
 • Företag från vilka vi köper reklam-, marknadsförings- och produktionstjänster

Uppgifterna i registret lämnas inte ut utanför företaget i något som helst marknadsförings-, försäljnings-, opinions- eller forskningssyfte. All kundinformation behandlas ytterst konfidentiellt. Enligt finsk lag kan information på begäran lämnas ut till myndigheter.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

För att kunna tillhandahålla och förbättra en bra kundservice använder vi följande programvara som behandlar personuppgifter och som finns utanför EU. Alla företag bakom dessa program har förbundit sig till att följa EU:s Privacy Shield-standard.

Google Analytics, ett program som används för att analysera månatliga besöksdata på Innocas webbplats. Programmet samlar dock inte in någon individuell information om användarna av webbplatsen.

Cookies

Cookies hjälper oss att anpassa tjänsterna efter besökarnas behov och gör det t.ex. snabbare att ladda webbplatsen. Om du tillåter cookies blir din användning av webbplatsen smidigare. Om du inte godkänner cookies bör du omedelbart sluta använda webbplatsen.

Principer för skydd av registret

Kundregistret är skyddat och placerat på ett sådant sätt att ingen utomstående har tillgång till registerinformationen. För att få tillgång till registret krävs ett användarnamn och ett lösenord. De företag från vilka vi upphandlar tjänster ansvarar för att registret skyddas på ett korrekt sätt inom det egna företaget.

Uppgifternas lagringstid

Personuppgifter lagras i regel så länge kundrelationen består. Uppgifterna lagras i högst 12 månader efter det att kunden har öppnat det senaste e-postmeddelandet eller nyhetsbrevet som företaget har skickat.

I enlighet med bokföringslagen sparar vi bokföringsunderlag, t.ex. fakturauppgifter, i 10 år.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter och begäran om att utöva dessa ska göras skriftligt till info@innocas.fi

Insynsrätt: Du kan kontrollera vilka personuppgifter vi har lagrat.
Rätt till korrigering av uppgifterna: Du kan be oss att korrigera felaktig eller bristfällig information om dig.
Rätt att göra invändningar: Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du anser att dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt.
Förbud mot direktmarknadsföring: Du har rätt att förbjuda att dina uppgifter används för direktmarknadsföring.
Ångerrätt: Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas om behandlingen inte är nödvändig. Vi behandlar din begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger en motiverad förklaring till varför uppgifterna inte kan raderas. Den personuppgiftsansvarige är t.ex. skyldig att förvara bokföringsmaterial under den period som anges i bokföringslagen (10 år).
Återkallande av samtycke: Om behandlingen av personuppgifter endast baseras på samtycke och inte på kundrelationen, kan du återkalla ditt samtycke till behandlingen.
Rätt att lämna in klagomål till dataombudsmannen: Du har rätt att lämna in klagomål till dataombudsmannen om du anser att vi bryter mot gällande dataskyddslagstiftning när vi behandlar personuppgifter. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av de omtvistade uppgifterna tills ärendet har lösts. Dataombudsmannens kontaktuppgifter: www.tietosuoja.fi