Itsetunto – Miten tukea lasta ja nuorta itsetunnon vahvistamisessa?

Blogi

Teini-ikä on kasvua, kehitystä, muutosta, lisääntyvää vastuuta, vaatimuksia, kaipuuta, romantiikkaa, kipua ja riemua. Ei ihme, että kaiken tämän keskellä vaalimista kaipaava nuoren itsetunto heittää usein kärrynpyörää.

Nuorten kanssa työskentelevien aikuisten on syytä kiinnittää huomiota nuoren itsetunnon tukemiseen ja vahvistamiseen. Nuori näkee itsensä usein juuri meidän aikuisten silmin, joten itsetuntoon vaikuttavat oman perheen lisäksi myös ystävät, opettajat, nuorisotyöntekijät, terveydenhoitajat sekä kaikki muut nuorten kanssa työskentelevät henkilöt.

Itsekritiikki ja erillisyyden tunne

Itsetunnon epävarmuus on hyvin tyypillistä nuorilla, sillä itsekritiikki kuuluu kasvuvaiheeseen vahvasti. Nuori saattaa tuntea epävarmuutta monissa tutuissakin asioissa ja pelätä, ettei hän kykene uusiin asioihin laisinkaan. Hän myös kritisoi omaa toimintaansa joskus rankastikin ja vertaa usein itseään muihin.

Moni nuori kokee olevansa ainoa, jota muutokset pelottavat. Epävarmuuden ja hermostuttavan olon lähteitä voi olla hankalaa sanoittaa, ja siksi hän saattaa olla taipuvainen ajattelemaan, ettei häntä ymmärretä, tai että hän on ainoa maailmassa, joka kokee näitä tunteita. Nuori ihminen myös tarkkailee tiiviisti kanssaihmisiään etsien jatkuvasti vihjeitä toisen käytöksestä, ja siitä kuinka tärkeä hän kyseisen ihmisen silmissä on. Tarve olla hyvä ja hyväksytty korostuu.

Itsetunnon kehitys ja sen mukanaan tuomat käytösmallit ovat yksilöllisiä. Kasvatustyössä aikuisen tehtävä on huomata, mikä nuoren itsetunnon vaihtelussa kuuluu nuoren normaaliin luonteeseen ja minkälainen käytös oikeasti kielii heikosta itsetunnosta. Aikuisen puheella ja käytöksellä on suuri merkitys, ja siksi hienotunteisuus on tärkeää.

Miten nuoren heikko itsetunto ilmenee?

Nuoren heikko itsetunto voi ilmetä monin eri tavoin. Nuori voi olla tyytymätön itseensä, ja kokea jatkuvaa tarvetta korostaa omaa paremmuuttaan toisille esimerkiksi arvostelemalla tai kiusaamalla muita. Hän saattaa rehennellä kovaan ääneen ja tuoda itseään korostetusti esille. Toisaalta toisilla nuorilla matala itsetunto voi ilmetä vetäytymisenä, sillä huomion keskipisteenä oleminen voi aiheuttaa ahdistusta, eikä nuori uskalla tuoda ilmi omia mielipiteitään tai tunteitaan.

Nuoren käyttäytyminen voi olla myös hyvin kaksijakoista. Hän saattaa toisessa ympäristössä olla kovaääninen huomionkerääjä, ja toisessa vetäytyvä ja arka. Tästä syystä esimerkiksi kodin ja koulun välille voi syntyä ristiriitoja nuoren haasteista, sillä eri tahot näkevät kahta erilaista käytöstä.

Koska nuoren itsetunto koostuu pitkälti hänen kokemuksistaan, ja kokemusten kautta esiin tulevat käytösmallit taas nuoren synnynnäisistä luonteenpiirteistä sekä ympäristön antamista malleista, voi heikkoa itsetuntoa siksi olla hankalaa tunnistaa. Itsetunnon muutoksiin vaikuttavat oman perheen lisäksi myös ystävät sekä kaikki nuoren kanssa työskentelevät aikuiset. Siksi onkin tärkeää, että perheen ulkopuoliset aikuiset tuntevat nuoren hyvin huomatakseen muutokset itsetunnossa ja tarjotakseen pitkäkestoista, positiivista tukea itsetunnon vahvistamiseen.

Keinoja nuoren itsetunnon tukemiseen

  • Näytä ja kerro, että arvostat. Positiivinen nuoren itsetunnon tukeminen rakentuu aidon arvostuksen sekä kiinnostuksen varaan. Älä siis kitsastele kehujen kanssa, sillä positiivinen kommentti päivässä on tutkimustenkin mukaan hyväksi nuoren itsetunnolle!
  • Vastuu ja luottamus vahvistavat nuorta. Aikuisten tulee antaa nuoren ottaa vastuuta omista tekemisistään. Rajat tulee toki määritellä, mutta liiallinen holhous saattaa kertoa nuorelle, ettei häneen uskota. Tämä voi vaikuttaa myös aikuisena siihen, miten passiivisesti tai aktiivisesti ihminen pystyy tekemään päätöksiä.
  • Sinä olet hyvä. Moni nuori vaatii itseltään liikoja, ja pettyy kohtuuttomasti hyvienkin tuloksien äärellä. Nuoren kanssa työskentelevän aikuisen on hyvä auttaa nuorta määrittelemään nuoren itselleen asettamia vaatimuksia. Aina ei tarvitse olla paras, mutta itseään ei myöskään kannata päästää liian helpolla. Myötätunto ja lempeys itseä kohtaan ovatkin tärkeitä oppiläksyjä.
  • Miten suhtautua virheisiin? Virheet kuuluvat ihmisyyteen ja niitä sattuu kaikille. Oli moka mikä hyvänsä, sen käsittelyssä tärkeää on avoin keskustelu. Nuori saattaa virheen tehdessään suhtautua itseensä hyvin ankarasti, mutta aikuisen avustuksella olo helpottuu, kun nuori huomaa, että virheitä sattuu kaikille, useimmat niistä voidaan korjata, ja jokaisesta niistä voidaan ottaa opiksi.
  • Tunteenpurkaukset ovat ymmärrettäviä. Kun nuori keikkuu lapsuuden ja aikuisuuden välillä, tunteenpurkaukset voivat toisinaan olla hallitsemattomia. Tunteiden kiehuessa aikuisen tulee näyttää nuorelle rauhallisen käyttäytymisen mallia sekä rajoja. On tärkeää osoittaa tunteikkaalle nuorelle, ettei huono käytös ole hyväksyttävää, mutta hän itse on kuitenkin huonoina hetkinäänkin arvostuksen ja rakkauden arvoinen.
  • Avointa puhetta seksuaalisuudesta. Yksi murrosikäisen suurimmista pohdinnoista liittyy seksuaalisuuteen. Seksuaaliseen kasvuun liittyvät paitsi kehossa tapahtuvat muutokset, myös ihastuksen ja rakkauden tunteet, sekä pohdiskelu siitä, missä asemassa nuori itse on parisuhdemarkkinoilla. On tärkeää, että näistä asioista keskustellaan avoimesti ja nuorta arvostaen, vaikka nuoren ihmisen tunteet saattavatkin aikuisen silmiin vaikuttaa toisinaan jopa hieman naurettavilta. Nuoren itsetunnon kannalta on tärkeää viestiä, että nuoren tunteet ovat arvokkaita. Lisäksi on syytä myös painottaa, ettei seksin suhteen kannata kiirehtiä, ja ettei siihen koskaan ole pakko suostua.

Nuoren käsitys itsestään toimii tienviittana aikuisuuteen

Murrosikä voi olla kivinen tie lapsesta itsensä hyväksyväksi aikuiseksi. Itsetunnon rooli on erittäin tärkeä tässä kasvuvaiheessa, sillä se muodostaa nuorelle käsityksen hänestä itsestään määritellen pitkälti myös tulevaa aikuisuutta.

Meillä aikuisilla, olimme sitten perheenjäseniä, sukulaisia, naapureita tai kasvatusalan ammattilaisia, on haastava mutta erittäin palkitseva sija kasvavan nuoren itsetunnon tukemisessa. Mikäli kaipaat lisää vinkkejä, tai haluat tarjota tuntemallesi nuorelle opastusta kasvun tiellä, tutustu Innoccaan Nuoren itsetuntoa kehittävään työkirjaan.

Tämä työkirja tarjoaa nuorelle positiivisia keinoja itsensä hyväksymiseen, itseluottamuksen vahvistamiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen.